Pregled taga

komunistički zločin

Roman Leljak

Operacijski dnevnik 17. Istočnobosanske divizije III. Armije Jugoslavenske armije. Prvi bataljon 6. Bosanske udarne brigade, izvještaj: Bataljon sa dolaskom  na prostoriju Maribor, smestio se u školu sa zadatkom sređivanja…