Pregled taga

Zavodu za gluhonijeme u Beču od 1885. do 1893. godine.