POVIJEST HRVATA: 19. i 20. stoljeće

Rijetke su sinteze o hrvatskoj povijesti, napose one koje su obuhvatile cjelokupnu povijest Hrvatske i Hrvata, od prapovijesti do današnjih dana. Zato su djelatnici Hrvatskoga instituta za povijest, najveće historiografske institucije u Republici Hrvatskoj, odlučili napisati takvu povijest koja bi na znanstven, tj. objektivan i nepristran način opisala i objasnila najvažnije procese, događaje, pokrete, organizacije, stranke i pojedince u hrvatskoj povijesti koji su na bitno utjecali na njezin tijek

0

Rijetke su sinteze o hrvatskoj povijesti, napose one koje su obuhvatile cjelokupnu
povijest Hrvatske i Hrvata, od prapovijesti do današnjih dana. Zato su djelatnici Hrvatskoga instituta za povijest, najveće historiografske institucije u Republici Hrvatskoj, odlučili napisati takvu povijest koja bi na znanstven, tj. objektivan i nepristran način opisala i objasnila najvažnije procese, događaje, pokrete, organizacije, stranke i pojedince u hrvatskoj povijesti koji su na bitno utjecali na njezin tijek

Povijest Hrvata ili hrvatska povijest tijekom stoljeća opstojnosti Hrvata na ovim prostorima na razmeđu srednje i jugoistočne Europe obilježena je neprestanim međusobnim utjecajima Hrvata i njihovih neposrednih i nešto daljih susjeda. Jednako tako, važno je imati na umu da vrhovni politički (državni) centar Hrvata i hrvatske države nije uvijek bio unutar hrvatskoga etničkog i političkog prostora.

Ove činjenice uvjetovale su da su na procese političkoga, društvenoga i gospodarskoga razvoja Hrvata često utjecali (uvjetno rečeno) „vanjski” čimbenici,
pa je (neupućenom) čitatelju ponekad teško razabrati glavne i neprijeporne povijesne čimbenike i uzroke koji su oblikovali tijek procesa oblikovanja hrvatske današnjice. Stoga nam je ovom sintezom bio cilj i rezultate novijih istraživanja hrvatske historiografije podastrti čitateljstvu.

Povijest Hrvatske i Hrvata predstavljamo u dva sveska. Prvi svezak obuhvaća razdoblje od prapovijesti do kraja 18. stoljeća, tj. Bečkoga kongresa 1815. godine, a drugi svezak, koji se nalazi pred vama, obuhvaća 19. i 20. stoljeće. U istraživanju i pisanju te uređivanju sudjelovali su povjesničari svih generacija, ali većim dijelom pripadnici srednje i mlađe generacije.

Autori glavnih poglavlja spomenuti su uz naslove, a ako je autor pojedinoga potpoglavlja netko drugi, njegovo ime i prezime istaknuto je samo uz naslov njegova potpoglavlja.

Knjiga je objavljena na engleskom jeziku 2022. pod naslovom A History of the
Croats: the Nineteenth and Twentieth Centuries.

SADRŽAJ
Uvodna riječ………………………………………………………………………………………………………………. XI
STANOVNIŠTVO I DRUŠTVO HRVATSKE U 19. STOLJEĆU……………………. 1
Stanovništvo hrvatskih zemalja u 19. stoljeću…………………………………………………….. 1
Stoljeće velikoga demografskog rasta………………………………………………………………….. 1
Demografska slika početkom 19. stoljeća……………………………………………………………. 2
Etnička struktura stanovništva…………………………………………………………………………… 5
Razvitak gradova…………………………………………………………………………………………………. 6
Porast stanovništva i gustoće naseljenosti u drugoj polovini 19. stoljeća…………… 6
Hrvatsko društvo u 19. stoljeću…………………………………………………………………………… 7
GOSPODARSTVO HRVATSKE U 19. STOLJEĆU ………………………………………….. 13
Razvoj poljoprivrede i stočarstva…………………………………………………………………………. 13
Trgovina, obrti, manufakture i industrija…………………………………………………………… 18
Prometna infrastruktura……………………………………………………………………………………… 24
Financijske institucije………………………………………………………………………………………….. 27
PRIPREMNA FAZA HRVATSKOGA NACIONALNOG PREPORODA……… 31
Europa nakon sloma Napoleonove vlasti…………………………………………………………….. 31
Teritorijalni ustroj, uprava i sudstvo u hrvatskim zemljama
nakon Bečkoga kongresa……………………………………………………………………………………… 31
Vjerski život…………………………………………………………………………………………………………. 34
Politički razvoj i idejni temelji hrvatskoga preporodnog pokreta………………………. 35
Jačanje mađarskoga pritiska na Hrvatsku i preteče hrvatskoga
preporodnog pokreta…………………………………………………………………………………………… 38
Počeci izgradnje hrvatskoga standardnoga književnog jezika……………………………. 44
Preteče preporoda i gospodarstvo ……………………………………………………………………….. 48
Školstvo………………………………………………………………………………………………………………… 49
Kultura i umjetnost početkom 19. stoljeća…………………………………………………………. 51
POD ZNAKOM POLUMJESECA I ZVIJEZDE – ILIRSKI POKRET …………… 57
Program hrvatskoga preporodnog pokreta…………………………………………………………. 57
Politički sukobi i osnivanje prvih stranaka…………………………………………………………. 62
V
Osnivanje temeljnih nacionalnih institucija……………………………………………………….. 65
Standardizacija jezika i književnost u vrijeme ilirskoga pokreta………………………… 67
Katoličko svećenstvo i preporodni pokret………………………………………………………….. 71
Glazba, likovna umjetnost i arhitektura u vrijeme ilirskoga pokreta…………………. 72
Svakodnevni život u znaku polumjeseca i zvijezde…………………………………………….. 75
Školstvo………………………………………………………………………………………………………………… 77
HRVATSKA U VRIJEME „PROLJEĆA NARODA”………………………………………….. 79
Val revolucionarnih nemira 1848. u europskim zemljama i
Habsburškoj Monarhiji……………………………………………………………………………………….. 79
Oblikovanje programa hrvatskoga političkog pokreta 1848./1849. …………………. 81
Dalmacija i Istra 1848./1849. – neostvarene inicijative
za sjedinjenje s Hrvatskom ………………………………………………………………………………….. 85
Uzroci hrvatsko-mađarskoga sukoba 1848. ……………………………………………………….. 86
Hrvatski sabor iz 1848. godine – prvi parlament u hrvatskoj povijesti……………… 87
Oružani sukob Hrvata i Mađara………………………………………………………………………… 90
Bansko vijeće – prva hrvatska samostalna vlada…………………………………………………. 94
Rezultati hrvatskoga političkog pokreta 1848./1849. ……………………………………….. 95
HRVATSKA TIJEKOM NEOAPSOLUTIZMA…………………………………………………. 97
Apsolutizam novoga tipa u Habsburškoj Monarhiji…………………………………………… 97
Pokušaji cjelovite modernizacije u Hrvatskoj……………………………………………………… 99
Modernizacija obrazovnoga sustava u Habsburškoj Monarhiji i Hrvatskoj………. 102
Kultura i znanost pod strogim nadzorom…………………………………………………………… 105
Slom neoapsolutizma u Monarhiji i obnova ustavnoga života u Hrvatskoj……….. 110
USUSRET DUALIZMU (1861. – 1868.)………………………………………………………………. 115
Obnova ustavnoga života i nove političke stranke……………………………………………… 115
Hrvatski sabor 1861. godine……………………………………………………………………………….. 119
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti…………………………………………………… 121
Prijelazno razdoblje 1861. – 1865. ……………………………………………………………………… 123
Sabor 1865. ………………………………………………………………………………………………………….. 124
Austro-ugarska nagodba 1867. ……………………………………………………………………………. 128
Hrvatsko-ugarska nagodba 1868. ………………………………………………………………………. 131
UČVRŠĆENJE DUALISTIČKOGA SUSTAVA…………………………………………………. 137
Otpor Hrvatsko-ugarskoj nagodbi……………………………………………………………………… 137
VI
Revizija Nagodbe…………………………………………………………………………………………………. 140
Mažuranić i njegove reforme……………………………………………………………………………….. 141
Politički otpori i Mažuranićev pad……………………………………………………………………… 142
Banovanje Ladislava Pejačevića…………………………………………………………………………… 143
Narodni preporod Dalmacije i Istre……………………………………………………………………. 145
Sveučilište i školske reforme u Banskoj Hrvatskoj ……………………………………………… 150
Prosvjeta i književnost…………………………………………………………………………………………. 153
U ZNAKU KÁROLYA KHUEN-HÉDERVÁRYJA…………………………………………… 155
Narodni pokret 1883. …………………………………………………………………………………………. 155
Razvoj kulture, umjetnosti i znanosti…………………………………………………………………. 171
POLITIČKI RAZVOJ OD 1903. DO 1914. …………………………………………………………. 173
Smjena generacija u hrvatskoj politici …………………………………………………………………. 173
Znanost i kultura…………………………………………………………………………………………………. 192
HRVATSKA POLITIKA I PRVI SVJETSKI RAT………………………………………………. 195
Uoči proglašenja rata: politička scena…………………………………………………………………. 195
Veliki rat: kako usuglasiti vojno-političke ciljeve i ukloniti
iredentističke prijetnje?……………………………………………………………………………………….. 198
Emigracija i jugoslavensko pitanje: kako razbiti Austro-Ugarsku?…………………….. 199
Odlazak staroga vladara: pokušaji reforme u nacionalnom duhu ……………………… 204
Veliki kraj: završetak rata kao neiskorištena prilika……………………………………………. 207
Narodno jedinstvo ili finis Croatiae?…………………………………………………………………… 209
Prvi svjetski rat i Hrvati………………………………………………………………………………………. 213
Demografska kretanja…………………………………………………………………………………………. 215
HRVATI I HRVATSKA U MEĐURAĆU (1918. – 1941.) ………………………………….. 219
Država Slovenaca, Hrvata i Srba i stvaranje prve Jugoslavije……………………………… 219
Glavne značajke nove države do 1929. godine…………………………………………………….. 222
Talijanska okupacija hrvatskoga priobalja nakon 1918. i Rapalski ugovor………… 227
Talijanska uprava u hrvatskim zemljama……………………………………………………………. 230
Rijeka…………………………………………………………………………………………………………………… 231
Hrvatski krajevi pod Italijom……………………………………………………………………………… 232
Hrvatska seljačka stranka i Stjepan Radić………………………………………………………….. 235
Gospodarstvo ……………………………………………………………………………………………………… 239
VII
Obrazovanje i kultura………………………………………………………………………………………….. 247
Položaj hrvatskih katolika i Katoličke crkve u međuraću ………………………………….. 249
Diktatura kralja Aleksandra i hrvatsko pitanje………………………………………………….. 252
Između liberalizacije i autoritarnosti – prilike u drugoj polovini
1930-ih godina…………………………………………………………………………………………………….. 255
Vladko Maček i hrvatski seljački pokret…………………………………………………………….. 259
Ante Pavelić i ustaška organizacija……………………………………………………………………… 261
Komunistička partija Jugoslavije/Hrvatske………………………………………………………… 263
Banovina Hrvatska……………………………………………………………………………………………… 265
Slom Kraljevine Jugoslavije…………………………………………………………………………………. 270
HRVATSKA U DRUGOM SVJETSKOM RATU ………………………………………………. 275
Ustaški pokret i Nezavisna Država Hrvatska…………………………………………………….. 275
Partizanski pokret i Komunistička partija Jugoslavije/Hrvatske………………………. 287
Hrvatska seljačka stranka……………………………………………………………………………………. 296
Preživjeti rat…………………………………………………………………………………………………………. 296
Položaj Katoličke crkve u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ……………………………………. 297
Gospodarstvo ………………………………………………………………………………………………………. 299
LJUDSKI GUBICI HRVATSKE U DRUGOM SVJETSKOM RATU……………… 301
Ljudski gubici Jugoslavije i Hrvatske: između činjenica i manipulacija…………….. 301
Stradali od oružanih snaga i vlasti NDH: logor Jasenovac………………………………… 304
Stradali od NOV i POJ / JA – partizana i komunističke vlasti:
Bleiburg i „križni put”…………………………………………………………………………………………. 307
Hrvati stradali od Jugoslovenske vojske u otadžbini – četnika………………………….. 308
Glavni uzroci represije nakon rata………………………………………………………………………. 309
Stvarni i demografski gubici, migracije i etničke promjene prouzročeni
Drugim svjetskim ratom……………………………………………………………………………………… 310
HRVATSKA 1945. – 1990. …………………………………………………………………………………….. 313
Komunisti preuzimaju vlast………………………………………………………………………………… 313
Socijalna revolucija………………………………………………………………………………………………. 317
Agrarna politika………………………………………………………………………………………………….. 318
Kolonizacija siromašnih seljaka i položaj seljaštva……………………………………………… 319
Predstavničke institucije……………………………………………………………………………………… 320
Hrvatska: ime………………………………………………………………………………………………………. 324
VIII
Teritorijalno-upravna podjela……………………………………………………………………………… 325
Hrvatske granice………………………………………………………………………………………………….. 327
Sukob sa Staljinom i Informbiroom……………………………………………………………………. 329
Samoupravljanje: novi put u komunizam……………………………………………………………. 331
Federalizam i centralizam……………………………………………………………………………………. 332
Jugoslavenstvo i unitarizam…………………………………………………………………………………. 335
Prosvjeta i školstvo ………………………………………………………………………………………………. 335
Kultura i politika…………………………………………………………………………………………………. 338
Socijalni i nacionalni sastav partijsko-državnih struktura…………………………………. 340
Socijalno stanje…………………………………………………………………………………………………….. 342
Položaj radništva i uloga sindikata……………………………………………………………………… 343
Hrvatska: Hrvati i Srbi………………………………………………………………………………………… 345
Reforme 60-ih godina 20. stoljeća………………………………………………………………………. 345
Tito na strani reformista……………………………………………………………………………………… 348
Iseljavanje Hrvata u vrijeme socijalizma……………………………………………………………… 348
1968.: „nova ljevica”…………………………………………………………………………………………….. 351
Hrvatsko proljeće: međunacionalni i međurepublički odnosi …………………………… 352
Hrvatska kritika međurepubličkih gospodarskih odnosa………………………………….. 354
Deseta sjednica CK SKH i pitanje nacionalne ravnopravnosti………………………….. 357
Zahtjevi za veću samostalnost Hrvatske…………………………………………………………….. 358
Smjena hrvatskoga vodstva………………………………………………………………………………….. 359
Posljedice hrvatskoga proljeća……………………………………………………………………………… 360
Odnosi među republikama………………………………………………………………………………….. 362
Ustavnopravne promjene potkraj 60-ih i tijekom 70-ih godina…………………………. 365
Udruženi rad i delegatski sustav………………………………………………………………………….. 366
Sukob ustavobranitelja i ustavorušitelja………………………………………………………………. 367
Društvena kriza…………………………………………………………………………………………………… 369
Sučeljavanja u Hrvatskoj……………………………………………………………………………………… 369
„Politički kriminal”…………………………………………………………………………………………….. 370
Ustav 1974. i konfederalizacija……………………………………………………………………………. 371
Kriza potkraj 70-ih i tijekom 80-ih godina…………………………………………………………. 374
Stanje potkraj 80-ih godina…………………………………………………………………………………. 377
Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije……………………………………. 378
Višestranačjem prema samostalnoj Hrvatskoj ……………………………………………………. 380
IX
Političke institucije u Republici Hrvatskoj…………………………………………………………. 381
Katolička crkva u komunizmu ……………………………………………………………………………. 382
Bitne značajke razdoblja od 1945. do 1990. ……………………………………………………….. 386
DOMOVINSKI RAT……………………………………………………………………………………………… 391
Konstituiranje nove vlasti i srpska pobuna…………………………………………………………. 391
Uzaludni pregovori i put u rat …………………………………………………………………………….. 393
Iskorak Hrvatske na međunarodnu scenu ………………………………………………………….. 395
Sukobi tijekom moratorija…………………………………………………………………………………… 396
Pregovori u Haagu i mirovna operacija……………………………………………………………….. 401
Mirovna operacija Ujedinjenih naroda i međunarodni položaj Hrvatske…………. 403
Okupirani teritorij Republike Hrvatske…………………………………………………………….. 406
Hrvatska i rat u Bosni i Hercegovini (1992. – 1994.) ………………………………………… 407
Hrvatska 1993. i 1994. – između rata i mira………………………………………………………. 408
Rasplet i okončanje rata………………………………………………………………………………………. 409
Demografsko stanje potkraj 20. i početkom 21. stoljeća…………………………………….. 413
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA………………………………………………………………………… 415
Popis literature…………………………………………………………………………………………………………… 431
Kratice……………………………………………………………………………………………………………………….. 443
Popis zemljovida………………………………………………………………………………………………………… 447
Popis tablica………………………………………………………………………………………………………………. 449
Popis autora……………………………………………………………………………………………………………….. 451
Kazalo osobnih imena………………………………………………………………………………………………. 453

 

 

 

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.