Pavao (Jurjev) Kamenarović

hrvatski trgovac i katolički dobrotvor

Foto:pixabay.com
0

 

KAMENAROVIĆ, Pavao (Camenarovich; Pavao Đurov, Pavao Jurjev, Paulo di Zorzi), trgovac i dobrotvor (Dobrota, 9. II. 1696 — Dobrota, 17. IX. 1787). Bio je jedan od najimućnijih Bokelja u XVIII. st. Posjedovao tartanu »Madonna del Rosario e San Antonio di Padova«.

Od 1720-ih trgovao – uglavnom sirom, duhanom, kožama, rašom, žitom, smokvama, uljem, voskom, paklinom i mesom – napose u Veneciji, gdje je držao prodajno mjesto na Riva degli Schiavoni, u albanskim (Drač, Skadar), grčkim (Korint), dalmatinskim i bokeljskim lukama.

Njegov je prinos unapređenju pomorske trgovine bio cijenjen te se 2. I. 1761. spominje u dukali mletačkoga Senata. U Veneciji je bio član Bratovštine sv. Jurja i Tripuna; predstojnik (gastald; 1743, 1750, 1757, 1766), član Velikoga vijeća (1740–87) te višekratno sindik i član bratimskih odbora.

Bratovštini je 1743. darovao sliku Krist u slavi Gospe, anđela i svetaca, s vlastitim portretom u uglu (danas u njezinu sjedištu). U Dobroti je više puta bio općinski načelnik (kapetan). Prije 1736. kupio mramornu palu Navještenje, rad Giovannija Bonazze, prvotno za crkvu sv. Ivana u dobrotskom predjelu Kamenari (Kamenarovići; danas u bočnoj kapeli dobrotske župne crkve sv. Mateja).

Pri uređenju crkve sv. Mateja kupio je glavni mramorni oltar (izrađen 1772; s kipovima Bogorodice i sv. Mateja te reljefom Polaganje Krista u grob na predoltarniku, možda djelo Francesca Androsija), financirao podizanje dviju kapela te gradnju zvonika 1784. i nabavu velikoga platna s prikazom sv. Nikole 1787, rad Pietra Antonija Novellija.

Novčano je pomogao tiskanje lekcionara P. Kneževića Pištole i evanđelja (Venecija 1773). U obiteljskoj je kući imao numizmatičku zbirku. Pokopan je u sakristiji Svetoga Mateja. Njegova oporuka i kodicili čuvaju se u Istorijskom arhivu u Kotoru (objavila Lovorka Čoralić 2005).

LIT.: A. Milošević: Pavo Đ. Kamenarović. Jadranska straža, 17(1939) 5, str. 184–185. — N. Luković:Boka kotorska. Kulturno-istoriski vođ. Cetinje 1951, 136. — A. Milošević: Pavo Đurov Kamenarović, iz Dobrote. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru (GPMK), 5(1956) str. 207–209. — M. Milošević:Nosioci pomorske privrede Dobrote prve polovine XVIII vijeka. Ibid., 8(1959) str. 123. — Isti: Neki aspekti pomorske privrede Boke Kotorske. Pomorski zbornik, 2. Zagreb 1962, 1810–1811. — A. Tomić:Stara dobrotska bratstva i njihovdoprinos pomorstvu od početka XVIII stoljeća do danas. GPMK, 23(1975) str. 108. — N. Čolak: Regesti marittimi croati, 1. Padova 1985. — R. Tomić: Barokni oltari i skulptura u Dalmaciji. Zagreb 1995. — Elenco Guardian Grandi. Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone (Venezia), 32(1997) 1, str. 44–45. — L. Čoralić: Iz prošlosti Boke: dobrotski rodovi i hrvatska Bratovština sv. Jurja i Tripuna u Mlecima (od XVII. do početka XIX. st.). Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 42(2000) str. 240. — G. Perocco: Guida alla Scuola dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, 38(2000) 1, str. 42–43. — L. Čoralić: U gradu svetoga Marka. Zagreb 2001. — A. Tomić:Dobrota i njezine ključne historijske i kulturne karakteristike. GPMK, 52(2004) str. 31, 36, 42, 53, 66–67, 127, 170–171, 173, 176, 189, 228–229. — L. Čoralić: Dobrotski kapetan Pavao Đurov Kamenarović (1696–1787). Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 43(2005) str. 223–245.

Lovorka Čoralić (2009)
Izvor: hbl.lzmk.hr

 

 

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.